Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes, orders en facturen.
  De klant wordt geacht ze gelezen te hebben en ze te aanvaarden. Alle opmerkingen door de klant vermeld op de documenten zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld.
 3. De niet-betaling (zelfs gedeeltelijk) van facturen op de vervaldag heeft tot gevolg dat:
  - Alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
  - Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteieten vervallen.
  - Een interest wordt aangerekend van 10 % en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met 10 %.
 4. De levering geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats wordt afgeleverd, in ontvangst wordt genomen, of door de klant in onze magazijnen wordt afgehaald.
  Verzuimt de koper de goederen af te halen of weigert hij ze in ontvangst te nemen, dan blijven ze in onze magazijnen staan en dit op risico van de koper en worden alle kosten die hieruit voortspruiten doorgerekend aan de klant.
 5. Alle leveringsdata vermeld op onze documenten zijn steeds benaderend, doch nooit bindend. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor overschrijding van de leveringstermijn wanneer deze te wijten is aan overmacht of enige andere oorzaak buiten onze controle. Een laattijdige levering kan geen reden geven tot enige schadeloosstelling door ons of annulatie door de klant.
 6. Al onze modellen, afmetingen en andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving.
  Eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, kunnen nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij: de ontvangst te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te eisen. Hout is een natuurlijk produkt, kleurverschillen zijn steeds mogelijk.
 7. Indien tussen het tijdstip van de verkoopovereenkomst en de uitvoering van de werken onze kosten gestegen zijn omwille van enige aard, zijn wij gerechtigd deze door te factureren aan de klant voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met 20 %. Is dit wel het geval, kan de koper de overeenkomst annuleren en dit zonder enig recht op enige vergoeding. Alle door de klant betaalde voorschotten, worden bij annulatie door de klant, om welke reden ook, niet terugbetaald.
 8. In alle gevallen waardoor de verkoop door de koper wordt ontbonden of verbroken, verbindt de koper zich aan de verkoper als vergoeding voor schade en winstderving een forfaitaire som te betalen van 20 % van de verkoopprijs van de goederen die het voorwerp vormen van de verbroken of ontbonden overeenkomst. Indien de werkelijke kosten deze 20 % overschrijden, zal het werkelijke bedrag doorgerekend worden aan de koper.
 9. Alle goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling is voldaan. Tot aan de volledige betaling zal de koper erop toezien dat de goederen derwijze worden behandeld dat er geen waardevermindering kan optreden.
 10. Nabestellingen worden berekend tegen de prijzen die op het ogenblik van toepassing zijn. Alle voorgaande kortingen en/of bedragen zijn niet meer van toepassing.
 11. Door internationaal transport kunnen de stoelen, barkrukken of tafels lichtbeschadigd zijn.
 12. Alle geschillen horen tot de rechtbank van het arrondissement Hasselt. Het Belgisch recht is van toepassing.